5.0 امتیاز از 5 - 3 رای

نسبت های مالی زیر بصورت خودکار در نرم افزار آنالیز مالی شیفان محاسبه می گردد. همچنین توضیحات و گزارشات کامل به همراه نمودار برای هر نسبت و فرمول و نحوه محاسبه بصورت خودکار در این نرم افزار وجود دارد که علاوه بر یادآوری برای حرفه ای ها، می تواند برای سایرین کاربرد آموزشی نیز داشته باشد.

 

نسبت های نقدینگی:

نسبت جاری

نسبت سریع (آنی)

نسبت نقدینگی

فرجه تدافعی

نسبت دارایی جاری

نسبت کفایت نقد

نسبت گردش نقدی

 

نسبت های فعالیت: 

دوره گردش کالا

دوره گردش مواد و کالای نیمه ساخته

دوره وصول مطالبات تجاری

دوره گردش عملیات

دوره واریز بستانکاران

نسبت کالا به سرمایه در گردش

گردش سرمایه جاری

گردش سرمایه ثابت

گردش دارایی

درصد تغییر فروش

 

نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی):

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

نسبت مالکانه

نسبت کل بدهی

نسبت پوشش بدهی

وجوه نقد عملیاتی به بدهی

 

نسبت های سودآوری:

نسبت سود خالص (حاشیه فروش)

بازده فروش

بازده دارایی (ROA)

بازده سرمایه (ROE)

درصد تغییر سود

بازده سرمایه در گردش

بازده دارائی ثابت

بازده سرمایه گذاری بلند مدت

 

نسبت های ارزیابی:

سود عایدی هر سهم (EPS)

جریان نقدی هر سهم

بازده نقدی دارایی

توان پرداخت سود نقدی (OI)

 

شاخص ورشکستگی آلتمن:

بازده دارایی

نسبت سرمایه به بدهی

نسبت سرمایه در گردش به دارایی

نسبت سود انباشته به دارایی

مجموع و تحلیل

 

نسبت های متفرقه

قیمت تمام شده به فروش

سرمایه در گردش

بازده سرمایه گذاری

دفعات واریز بستانکاران

متوسط حساب بستانکاران

دوره واریز بستانکاران

 

نرم افزار آنالیز مالی شیفان

https://mrbco.ir/shifan